Ponedeljek, 15. maj 2017

Varnost družbe pomeni tudi zdravje zaposlenih

Varnost družbe pomeni tudi zdravje zaposlenih
Mag. Karol Turk, svetovalec predsednika uprave za korporativno varnost in hkrati direktor Varovanja v Gorenju, poudarja, da je družba zaradi vpetosti v mednarodno okolje izpostavljena predvsem finančnim, tržnim in kibernetskim tveganjem.

»Zagotavljanje korporativne varnosti je urejeno skladno s tveganji, ki se pojavljajo v globalnem in lokalnem okolju. Tako s funkcionalnega kot z organizacijskega vidika imamo vzpostavljene ustrezne varnostne politike, vse procese in postopke za doseganje ustrezne ravni varnosti v družbi pa na sistematičen in metodološki način ureja krovna varnostna politika družbe. Tveganja ocenjuje posebna organizacijska enota znotraj družbe, ki tudi daje predloge za njihovo obvladovanje. V sklopu celovite varnosti razvijamo integrirano varnost, kar pomeni povezanost med posameznimi področji in s tem zagotavljanje sinergijskih učinkov,« pravi Turk. Dodaja, da zaradi različnih tveganj za varno in zdravo delo veliko pozornosti skozi širok spekter preventivnih ukrepov namenjajo tudi temu področju varnosti. »Poleg rednih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu skozi vse leto intenzivno izvajamo aktivnosti, namenjene dodatnemu usposabljanju in seznanjanju zaposlenih z ukrepi za zaščito na delovnih mestih, skozi programe zdravstvene preventive skrbimo za promocijo zdravja na delu ter usposabljamo naše zaposlene na področjih varstva okolja in požarne varnosti.«

Gre predvsem za omejitev tveganj

Kot je še povedal Turk, se zanašajo predvsem na lastno varnostno službo, ki ima vzpostavljen sistem tehničnega in fizičnega varovanja matične družbe. Ta hkrati nadzira tudi izvajanje varnostnih standardov v Gorenjevih družbah v tujini, kjer za to sicer skrbijo lokalni pogodbeni partnerji. »Tehnično varovanje želimo še nadgraditi in vzpostaviti enovit, sodoben digitalni sistem tehničnega varovanja družbe in s tem zagotoviti njeno optimalno varnost,« je dejal Turk in poudaril velik pomen informacijske varnosti oziroma preprečevanja nepooblaščenih vdorov v informacijski sistem družbe. »Zavedamo se, da popolne varnosti ni in da smo vsak dan izpostavljeni različnim tveganjem, zato pa je treba ta tveganja čim bolj omejiti in tako zagotoviti uspešno poslovanje družbe. V slovenskih podjetjih se vse bolj uveljavlja razumevanje, da varnost ni samoumevna in da jo je treba ves čas na različne načine aktivno zagotavljati.«

Vir: Časopis Finance, leto 2016