Ponedeljek, 15. maj 2017

Eden od velikih izzivov razvoja mesta Velenje je nadgradnja tehničnega varovanja in vzpostavitev neke vrste centra za upravljanje z varnostjo v mestu.

Že desetletje različne naloge na področju varovanja ljudi in premoženja Mestne občine Velenje izvaja družba Gorenje, d.d. in znotraj nje Področje Varovanja. Gre za sodelovanje na različnih področjih zagotavljanja varnosti kot so varnostno svetovanje in načrtovanje, varovanje javnih prireditev, fizično, tehnično varovanje objektov in območij,  intervencijsko varovanje in praznjenje parkomatov ter prevoz denarja.

Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori pove, da Mestna občina Velenje že vrsto let z velikim zadovoljstvom koristi storitve družbe Gorenje, d.d. - Varovanje, za katere ocenjuje, da so opravljene kakovostno, strokovno in zanesljivo. Prvič se je z varnostno službo Gorenja srečal, ko je pred nekaj leti nastopil službo komandirja Policijske postaje v Velenju in že takrat je bil njegov prvi vtis, da gre za dobro organizirano in visoko strokovno usposobljeno varnostno službo, ki svoje delo opravlja na visoki profesionalni ravni. Enako meni še danes. »Kot naročniku storitev varovanja nam je še posebej pomembno visoko strokovno in zanesljivo varovanje naših številnih prireditev, ki jih pripravljamo v mestnem središču in na Velenjski plaži, saj želimo, da imajo naše občanke in občani občutek varnosti na vsakem koraku. Seveda pa so tudi ostale storitve, ki jih izvaja Gorenje Varovanje za nas, zelo pomembne, in vse vaše storitve v celoti pomenijo enega od treh stebrov, na katerem sloni varnost občank in občanov v Mestni občini Velenje.«


Vemo, da za varnost v mestih skrbijo tudi mestna oz. občinska redarstva, kar v Sloveniji že veliko let ni več novost. Je pa prav gotovo zanimivo vprašanje o medsebojnem sodelovanju, torej sodelovanju redarske službe z zasebnim varovanjem pri doseganju skupnega cilja zagotavljanja čim večje varnosti za občanke in občane ter občinsko premoženje. Tu seveda moramo povedati, da je zasebno varovanje gospodarska dejavnost in svojo ceno oz. vrednost storitev dosega na t.i. trgu varnostnih storitev.   

»Sodelovanje med vsemi deležniki, ki se ukvarjajo s področjem varnosti, je v današnjem času tisto, kar daje dobre rezultate in dodano vrednost vseh služb. Že sedaj poteka zelo dobro sodelovanje med vsemi službami – policijo, redarstvom in službo Varovanja, katerega je pa mogoče seveda še vedno nadgraditi. Najprej vidim sodelovanje pri izmenjavi informacij in ustreznem dopolnjevanju nalog, ki jih tako ali drugače opravljamo z istim namenom oziroma cilji, ki jih zasledujemo,« pravi Mori. Dodaja, da pri neposrednem opravljanju varovanja največ sodelujejo pri varovanju različnih javnih prireditev, in to sodelovanje  je ocenjeno za zelo dobro. »Menim pa, da bi lahko na področju varovanja objektov, kontrol objektov in preprečevanju vandalizma,  sodelovanje vseh treh subjektov bistveno nadgradili. Mogoče bi morali ustanoviti še en povezovalni organ, ki bi imel vpogled v delovanje vseh treh služb in bi jih lažje povezal, pa tudi koordiniral."

Govorimo o razvoju varnosti v mestu

»Eden izmed velikih izzivov razvoja mesta v zelo bližnji prihodnosti je zagotovo tudi nadgraditev tehničnega varovanja mesta in ustanovitev nekakšnega centra za upravljanje z mestom. S tem mislim tudi upravljanje mesta z videonadzornim centrom, kjer bi se na enem mestu stekale vse informacije, ki so pomembne za upravljanje z mestno infrastrukturo, upravljanje cest,  garažnih hiš, varovanjem objektov in ulic, nalog s področja civilne zaščite in reševanja idr.,« pove Mori o razvoju varnosti, torej tudi z možnostjo vzpostavitve varnostno nadzornega centra za potrebe mesta Velenje.  Meni, da bi to na nek način pomenilo prehod upravljanja mesta na različne pametne rešitve, ki ne zajemajo samo video nadzornih sistemov, temveč prehod na različne oblike digitalizacije sistemov upravljanja, ki bi bili med seboj integrirani.

Mori se je vsa leta pri svojem delu srečeval z različnimi varnostnimi službami, s katerimi je imel tudi različne izkušnje. »Nekatere so bile vse prej kot dobre. V tem trenutku nimam neposrednega vpogleda v dejavnost zasebnega varovanja na območju celotne Slovenije, lahko pa zatrdim, da je bil v zadnjih nekaj letih narejen korak naprej k boljši kakovosti izvajanja varnostnih storitev in da se cena za te storitve počasi dviga na ustrezno raven.« Ponovi in poudari, da kar zadeva vsebino, bi lahko nadgradili storitve na področju digitalizacije in povezovanja v centre za upravljanje mest, tako kot to poznajo že ponekod v tujini. 

Prihodnost varnostnih storitev je v nadgradnji z digitalizacijo varnostnih rešitev

Mag. Iztok Mori je že nekaj let zaposlen na Mestni občini Velenje in opravlja funkcijo direktorja občinske uprave, zato pove, da v zadnjem času ni najbolj na tekočem, v katero smer se razvija področje zasebne varnosti v Sloveniji. Apelira pa na službo Varovanja v Gorenju: »V kolikor to že ne počnete, da na podlagi izkušenj iz tujine, začnete korake v smeri pametnih rešitev in digitalizacije na področju zagotavljanja varnosti. Glede na to, da gospodarska družba Gorenje d.d. s svojim močnim oddelkom za  R&D dosega odlične rezultate pri inovacijah na globalnem tržišču, menim da bi lahko razvili vrhunske produkte s področja zagotavljanja varnosti.«

V letu 2014 je Inštitut za korporativne varnostne študije podelil Mestni občini Velenje veliko nagrado varnosti za najbolj varno mesto. Mori meni, da gre za skupen rezultat aktivnosti, ki jih Mestna občina Velenje izvaja na področju zagotavljanja varnega življenja občank in občanov. »Pri tem imajo pomembno vlogo institucije/službe, ki na tem področju opravljajo svoje naloge kot so policija, medobčinsko redarstvo in varnostne službe. Prav tako so imele zelo pomembno vlogo aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in tudi Sosveta za izboljšanje varnosti občanov.«