Četrtek, 6. september 2018

Sistematičen koncept varnosti v Gorenju, d.d.

Sistematičen koncept varnosti v Gorenju, d.d.

Objavljeno v strokovni reviji Detektivsko-varnostne agencije Pod lupo; Izdaja Poletje 2018

 mag. Karol Turk, svetovalec predsednika uprave Gorenje, d.d. in direktor Varovanja

 Alma Ribič, mag., Varovanje


 Skupina Gorenje oz. družba Gorenje (v nadaljevanju družba) združuje 11.000 zaposlenih 42 različnih nacionalnosti in ustvari 95 odstotkov svojih prihodkov na globalnem trgu. Ima lastne proizvodne zmogljivosti v Sloveniji, Srbiji in na Češkem ter razvojno-kompetenčne centre na Švedskem, Nizozemskem, Češkem in v Sloveniji. Osrednja dejavnost je proizvodnja izdelkov in zagotavljanje storitev za dom, saj ravno na tem področju najbolj odseva inovativno znanje in dolgoletne izkušnje, ki se prelivajo v celovito paleto izdelkov. Vizija je postati najboljši na svetu v inovacijah, ki temeljijo na dizajnu. Na tem področju si je Gorenje v panogi že ustvarilo status izzivalca in trendsetterja, ki ga potrjuje s številnimi prestižnimi oblikovalskimi nagradami za izdelke ter nadgrajuje z odmevnimi sodelovanji s priznanimi svetovnimi oblikovalci kot so Pininfarina, Karim Rashid, Ora ito, Philipp Starck idr.

 Ob temeljni dejavnosti vzporedno tečejo še ostale kot so ekologija, orodjarstvo, inženiring, hotelirstvo in gostinstvo, trgovina in druge dejavnosti, ki s svojimi proizvodnimi in storitvenimi aktivnostmi vidno prispevajo k celovitosti izdelkov in storitev za kupce domala po vsem svetu. V skupini poslovnih funkcij je »varnost« opredeljena kot posebna funkcija, je samostojna, njene glavne naloge pa so preprečevanje neželenih pojavov v družbi in negativnih vplivov iz okolja na poslovne funkcije.

 Ko govorimo o poslovnih funkcijah, je potrebno omeniti tudi pomemben segment interesov v družbi in v njenem okolju. Gre za interese lastnikov in menedžmenta, interese zaposlenih, interese tržnih udeležencev, javnih financ in družbene infrastrukture, interese javnosti, tudi države. V ta sklop zagotovo sodi tudi varnostni interes, ki je prav tako kot varnostna funkcija interdisciplinarne narave. Lahko rečemo, da je varnostni interes sestavni del interesnega vedenja deležnikov v družbi. Če pogledamo kontekst ekonomskega interesa, vidimo da je le-ta usmerjen na eni strani v čim manj škodnih dogodkov oz. pojavov in na drugi v doseganje čim večje ekonomske učinkovitosti ter uspešnosti družbe. Prav tako je pomemben pravni interes, kjer govorimo predvsem o uporabni normiranosti področja varnosti in varnostnega vedenja vseh deležnikov v družbi kot tudi zunanjih kot so pr. Inšpekcijski nadzorni organi.

 Izpostaviti je potrebno tveganja, kot verjetnost nastanka dogodkov, ki bi lahko imeli negativne posledice na uresničevanje planiranih ciljev. Za nas pomembno varnostno tveganje je torej tisto tveganje, ki bi lahko povzročilo nevarnost za ljudi in premoženje, zdravje, okolje, podatke, informacije, znanje, skratka grožnjo funkcijam, ki so pomembne za uresničevanje planiranih ciljev in hkrati uspešnih ekonomskih rezultatov.

 Gorenje se kot vsaka druga korporacija na svetu dnevno srečuje s številnimi tveganji, od tistih v notranjem okolju kot tudi z veliko zunanjimi, med katere sodijo tudi upravno- pravna, politična, valutna, kibernetska, nabavna in nenazadnje varnostna tveganja.

 V sklopu varnostnega koncepta Krovne varnostne politike Skupine Gorenje je opredeljeno in izvedbeno uresničeno celovito upravljanje s tveganji, t.i. Risk management, ki vsebuje prepoznavanje in analiziranja tveganj, ocenjevanje le-teh, zavarovanje in vse druge aktivnosti za zmanjševanje tveganj v vseh poslovnih procesih organizacije. Obvladovanje tveganj zahteva organizirane, načrtne in dolgoročne pristope. Zahteva znanje, sposobnost in delovanje odgovornih oseb v podjetjih, da prevzemajo in nadzirajo tveganja, da ne bi prišlo do ogrožanja poslovanja, obratovanja in da ne bi tveganja onemogočila nadaljnjega razvoja družbe. Sprejemanje tveganja je povsem normalen in nujen poslovni pojav. Nesprejemanje bi pomenilo nesposobnost in nepripravljenost odgovornih oseb spopasti se z nevarnostmi, izzivi in priložnostmi.

 Ko govorimo o varnosti v družbi, mislimo predvsem na varnost v širšem smislu – varovanje ljudi in premoženja s fizičnim in tehničnim varovanjem, varnost in zdravje pri delu, varstvo okolja, informacijska varnost, varnost logističnih procesov, varnost znanja oziroma varnost intelektualne in industrijske lastnine, varnost poslovnih in proizvodnih procesov, požarna varnost, civilna zaščita, varnost osebnih podatkov, zavarovanje ljudi in premoženja, sistem notranjega nadzora in notranje preiskovalne aktivnosti, obvladovanje internih aktov, idr. Za vse naštete oblike varnosti se izvajajo določene aktivnosti, ki jih skladno s strateškimi cilji varovanja in zaščite izvajajo določena poslovna področja. Tu lahko govorimo o določeni stopnji integralnega varnostnega sistema, ki predstavlja enega od internih standardov za vzpostavitev integrirane varnosti z lastnostjo, kot je centralizirano vzpostavljen korporativni varnostni sistem z jasno opredeljeno verigo odgovornosti za upravljanje s korporativnim sistemom in posameznimi področji varnosti, ki so umeščena v organizacijsko strukturo Gorenja. Gre za strokovno, komunikacijsko in informacijsko ter menedžersko povezovanje vseh področij varnosti s ciljem zagotavljanja optimalne oz. višje ravni kakovosti varovanja in zaščite. V Gorenju se zavedamo, da sistematičen koncept varnosti zagotavlja učinkovitejše obvladovanje izrednih dogodkov in varnostnih tveganj ter predstavlja konkurenčno prednost podjetja.

 Pomembno vprašanje vsakega podjetja je, kako vzpostaviti varnostno oz. zaščitno in hkrati ekonomsko, poslovno ter s sistemom integritete podprto učinkovito varnostno delovanje v podjetju. Vprašanje menedžmenta je vzpostavitev varnostnega delovanja, ki bo finančno obvladljivo in na daljši rok donosno. Finančna obvladljivost se na eni strani nanaša na finančno ovrednotenje škod in izgub, na drugi pa na finančni vložek v varnostni sistem. Z ukrepi za obvladovanje tveganj oz. ukrepi za varovanje in zaščito je mogoče govoriti o doseganju neke vrste ravnovesja med finančno ovrednotenimi škodami in izgubami ter koristmi vzpostavljenega varnostnega sistema. Kar zadeva vrednotenja vložkov in koristi varnosti (cost-benefit) je seveda poleg finančnih koristi potrebno upoštevati tudi nefinančne, torej tiste, ki se zaradi dobro planiranega in vodenega ter izvedenega varovanja ne dajo meriti s finančnimi kazalniki, so pa za razvoj in obstoj varnostnega ter poslovnega sistema izredno pomembni.

 V Gorenju je korporativna varnost in znotraj nje sistematičen koncept varnosti ena od pomembnih funkcij, ki se v bistvu prepleta z drugimi poslovnimi funkcijami in lahko rečemo, da je integrirana skoraj v vse faze poslovnih procesov. Gre za funkcionalno povezanost, ki ustvarja določene sinergijske učinke v cilju prepoznavanja in ugotavljanja tveganj ter ranljivosti družbe, obvladovanja izrednih dogodkov in izvajanje nadzorstvene funkcije. Ima poseben status in je upravljavsko organizirana v obliko sveta korporativne varnosti, sestavljenega iz članov upravljavskega in izvedbenega menedžmenta. Najvišjo pristojnost za varnost ima uprava družbe in znotraj nje predsednik, ki je za upravljanje korporativnega varnostnega sistema pooblastil odgovorno osebo. Zagotovo pa velja, da na področju varnosti imamo pravice, dolžnosti in določene odgovornosti vsi zaposleni v Skupini Gorenje.