Varovanje javnih zbiranj in prireditev v gostinskih lokalih
Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda in miru na javnih športnih, kulturnih in drugih prireditvah z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja, v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in predpisi, ki urejajo javna zbiranja. Doma in po svetu se soočamo z nasiljem kot sta vandalizem in huliganstvo na športnih prireditvah, kjer vidimo posameznike in skupine v pretepih, metanje raznih predmetov in pirotehničnih sredstev, vdor na igrišče, poškodovanje in razbijanje predmetov, vozil, objektov, zažiganje zastav in drugih simbolov, idr.

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih je zagotavljanje reda s posebej usposobljenimi varnostniki za varovanje v gostinskih lokalih in sistemi tehničnega varovanja na podlagi predpisov, ki urejajo javna zbiranja.

Brezplačno vam izdelamo Oceno tveganja in Načrt varovanja za posamezno varovanje!

Pomembna informacija za organizatorje prireditev

Prijave shodov oz. prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih sprejema policijska postaja oz. policijski oddelek ali policijska pisarna, na območju katere se organizira shod oz. prireditev. Organizator shodov mora shod prijaviti najmanj tri dni pred dnevom shoda, organizator prireditve pa najmanj pet dni pred dnevom prireditve.

 

SHODI IN PRIREDITVE, ZA KATERE JE POTREBNO DOVOLJENJE PRISTOJNEGA ORGANA (Upravna enota):

  • Vse shode na cesti
  • Mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja prve državne lige v kolektivnih športih
  • Prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oz. predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje
  • Prireditve na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev
  • Vloga na pristojno upravno enoto 7 dni pred dnevom shoda oz. prireditve