Varovanje oseb, objektov in območij
Zakon o zasebnem varovanju opredeljuje varovanje ljudi in premoženja kot varovanje življenja, osebne varnosti in premičnega ter nepremičnega premoženja ljudi, ki so na varovanem območju. Varovano območje je prostor, objekt ali območje v lasti, najemu ali upravljanju naročnika storitve, ki je s pogodbo določeno z imetnikom licence. 

Varovanje oseb je varovanje s telesnimi stražarji oz. body guardi, ki varujejo telesno nedotakljivost in integriteto varovanih oseb. 
Varovana območja so lahko razni poslovni objekti, zasebne hiše, stanovanjski bloki (varovane soseske) industrijski objekti, gradbišča, poslovni prostori javne uprave, druga varovana območja. Varovanje se izvaja s pomočjo varnostnikov in sistemov tehničnega varovanja.
Varnostna mesta so delovna mesta varnostnikov in so hkrati kontrolne točke na varovanem območju, na katerih varnostniki izvajajo določeno delo in splošne naloge:

 • Nadzirajo vstop, izstop in gibanje zaposlenih, zunanjih izvajalcev, strank in obiskovalcev ter vodijo ustrezne evidence.
 • Sprejemajo poslovne partnerje, stranke in obiskovalce ter jih usmerjajo na želene lokacije.
 • So pozorni na znake vinjenosti in nedovoljen vnos ali uživanje alkohola v varovanem območju.
 • Preprečujejo vstop nepooblaščenim osebam, zadržijo osebo ali odstranijo osebo iz varovanega območja v primerih, ko je ogrožena varnost ljudi in premoženja.
 • Preprečujejo nedovoljen vnos in iznos materiala, delovnih sredstev, orodja in opreme ter vodijo ustrezne evidence.
 • Preprečujejo nedovoljen vnos prepovedanih substanc, orožja, eksplozivnih snovi, itd.
 • Izvajajo nadzor prevoza tovora (cestnega) in materiala ter vodijo ustrezne evidence.
 • Izvajajo tehtanje tovornih in drugih vozil pri dovozu ter izvozu tovora ter vodijo ustrezne evidence.
 • Skladno z navodili izdajajo in sprejemajo ključe.
 • Spremljajo dogajanje v območju in okolici objektov z video nadzornim sistemom.
 • Ob alarmnih signalih ukrepajo skladno z načrti ukrepanja.
 • Izvajajo obhode v neposredni bližini varnostnega mesta, opazujejo dogajanje in po potrebi intervenirajo.
 • Ob izrednih dogodkih ukrepajo v skladu z navodilom za obvladovanje izrednih dogodkov ter drugimi navodili s strani nadrejenih.
 • Obveščajo o posebnostih, odpravljajo motnje in neskladnosti pri izvajanju svojih nalog.
Za izvedbo storitve varovanja ljudi in premoženja izpolnjujemo organizacijske in tehnične pogoje ter imamo ustrezno usposobljeno varnostno osebje.

Pri tem so ključnega pomena varnostniki interventi, ki ustrezno ukrepajo ob sprožitvi alarmnih signalov ali varnostnikovega klica na pomoč.

Za več informacij pokličite:


03/ 899-2839
03/ 899-2524